Friluftsliv for alle!

Ut på tur – aldri sur, er det noe som heter. Og om ikke turgåing bidrar til at humøret går til himmels, kan garantert deltagelse i friluftsliv, og andre utendørs aktiviteter, bidra til å ta vare på folkehelsen. Derfor jobber nå 25 kommuner i Innlandet fylke sammen med fylkeskommunen om kartlegging, merking og tilrettelegging av friluftslivets ferdselsårer i nærmiljøet.

Bilde: Ilsengstiene på Stange. Foto: Innlandet fylkeskommune - idrett.

God tilrettelegging er nøkkelen til friluftsliv for alle – i nærmiljøet og i naturen for øvrig. Gjennom prosjektet Friluftslivets ferdselsårer samarbeider Miljødirektoratet derfor med fylkeskommuner som gjennom egne prosjekter stimulerer og veileder sine kommuner til å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer. I Innlandet fylke er 25 kommuner nå i gang med arbeidet med plan for friluftslivets ferdselsårer i egen kommune.

Det er et mål for friluftslivspolitikken at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og naturen ellers, og for å nå dette målet kreves god tilrettelegging. Målet med å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer er å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. Det overordnede målet med prosjektet er å få flere ut på tur. Miljødirektoratet vil stimulere til at kommunene og andre skaffer seg kunnskap om ferdselsårene som finnes i kommunen, hvilke behov de dekker og hvordan de kan utvikles til å skape mer aktivitet.

Hedmark og Oppland fylkeskommuner søkte seg inn i prosjektet fra start i 2019, og Innlandet fylkeskommune har deltatt og mottatt tilskudd siden. Tilskudd fra Miljødirektoratet gis til fylkeskommuner som gjennom egne prosjekter stimulerer og veileder sine kommuner til å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer.

LUndgårdBIlde: Kjerstin G Lundgård, leder av Hovedutvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune. Foto: Tone Kolaas


- Vi trenger alle gode turmuligheter, og Innlandet fylkeskommune har, sammen med kommunene og andre, et ansvar for å legge til rette for gode turmuligheter og god  folkehelse i fylket vårt. Dette prosjektet samsvarer med mål vi har i Innlandstrategien om folkehelse, inkludering og tilbud til alle, og det er derfor bra og viktig at fylkeskommunen deler sin kompetanse på feltet og er engasjert i prosjektet, sier Kjerstin G Lundgård, leder av Hovedutvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune.

Miljødirektoratet startet i 2019 opp prosjektet Friluftslivets ferdselsårer. Prosjektet er en oppfølging av Handlingsplan for friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. For å bedre tilgjengeligheten for utøvelse av friluftsliv, spesielt i bostedsnære områder, fremhever Stortingsmelding 18 ferdselsårer som avgjørende. Skilting og merking er gode tiltak som fører til økt bruk av ferdselsårer. Det overordnede målet med prosjektet er å få flere ut på tur.

FriluftslivBilde: Lene Margrethe Sætaberget, Daglig leder DNT Finnskogen og Omegn


- Det å bli inkludert i Plan for friluftslivets ferdselsårer har for DNT Finnskogen og Omegn vært viktig, sier Lene Margrethe Sætaberget, Daglig leder DNT Finnskogen og Omegn

- Gjennom dette prosjektet har vi hatt mulighet til å påvirke planer i kommunene fremover sånn at de passer med våre planer. I stedet for at man skal jobbe parallelt og ende opp med å gjøre dobbelt arbeid, har vi kunnet gi mer i noen sammenhenger og andre ganger heller trekke oss litt tilbake. Denne kommunikasjonen er viktig i vårt planleggingsarbeid, og ikke minst har det skaffet relasjoner inn i den enkelte kommune som gjør det enklere med samarbeid på senere tidspunkt også, avslutter Sætaberget.

"Plan for friluftslivets ferdselsårer" tar utgangspunkt i at planen utarbeides som en temaplan uten juridisk binding. Ulike kommuner kan ha ulike mål for hva de ønsker å oppnå med en plan for friluftslivets ferdselsårer. Dette kan blant annet være å skaffe en oversikt over stier- og løyper som eksisterer, tilrettelegge for nærturer i tettstedsområder og å kanalisere ferdsel av hensyn til sårbart naturmangfold.

Tilbakemeldingene fra kommunene som deltar i prosjektet og gode. Flere av kommunene understreker også viktigheten av å dele på informasjon og kompetanse, og se kartleggingen og tilretteleggingen av ferdselsårene i sammenheng over kommunegrensene.

FriluftslivBilde: Ina Syversen, Daglig leder Valdres Friluftsråd

Ina Syversen, Daglig leder Valdres Friluftsråd understreker at Valdreskommunene ønsker å gjennomføre dette prosjektet for å få en bedre helhetlig oversikt over tilrettelagte turer, turer som er i mye bruk og vedlikeholdet av disse turene på tvers av kommuner, men også innad i hver kommune. Syversen peker på at friluftslivet ikke har kommunegrenser og at det er viktig å samhandle om ferdselsårene. I tillegg får kommunene en oversikt over hva som mangler og ikke mangler av tilrettelegging.

- Vi ser på dette prosjektet som en gavepakke for kommunene, sier Syversen og føyer til at forventningen til prosjektet er at kommunene får til en kartlagging og digitalisering av nå-situasjonen for ferdselsårene. Det vil igjen gi et bedre kartgrunnlag ved at vi oppdaterer kartdatabaser, slik at de viktige ferdselsårene blir ivaretatt og kan utvikles. I tillegg vil prosjektet bidra til at aktører som tilrettelegger får bedre samhandling, avslutter Ina Syversen, Daglig leder Valdres Friluftsråd.

Mer informasjon om prosjektet og tilskuddsmulighetene finner du her:

1)     Plan for friluftslivets muligheter – informasjon om søknadsordning

2)     Politisk sak om tildeling 2021

3)     Første politiske sak i 2019 om friluftslivets ferdselsårer – inklusiv prosjektplan for det femårige prosjektet