Bilde av Malina Casta - Waterstories - Performancefestival Kunstbanken Hedmark kunstsenter

Oppland og Hedmark fylkeskommuner, fem mjøskommuner og Mjøsmuseet inviterer til åpent seminar, forelesninger og oppstartsverksted for prosjektet "Mjøsa - et kunstprosjekt", på Kapp 17. mars. Seminaret er å betrakte som en byggesten i arbeidet med å utvikle "Arena Mjøsa" som en felles arena for styrking av identitet og stolthet i fylkene rundt Mjøsa. Bakgrunnen for "Mjøsa - et kunstprosjekt", er et initiativ som er tatt av kunstneren Egil Martin Kurdøl om å arrangere et kunstprosjekt med Mjøsa som tema.

Maline Casta Waterstories, Performancefestival Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, foto: Frutzina Berkes

Seminaret vil gå over to dager, der den første dagen, torsdag 17. mars, er åpen for alle interesserte. Dag to vil være et oppstartsverksted for inviterte kunstnere og samarbeidspartnere.

Hensikten med seminardagen er å tegne et bredt bakgrunnsbilde av Mjøsas natur- og kulturhistorie og se på hvordan kunstnerisk praksis kan forholde seg til et sted.

Invitasjonen tl seminaret finner du her.

Informasjon om foredragsholderne finner du her.

Oppland har en lang tradisjon for prosjekter med stedsspesifikk kunst. Mange av dem omtalt i kunstner Egil Martin Kurdøls historiske oversikt; Stedskunst i Oppland i perioden 1983 - 2008.

Tidligere direktør for Lillehammer kunstmuseum og kunsthistoriker Per Bjarne Boym har også tidligere utredet mulighetene for å satse på Opplands stedsspesifikke forutsetninger for kunst i natur og stedskontekster, i rapporten; Forprosjekt "Senter for stedskunst", fra Kunstnersenteret (KIO) i Oppland , juni 2008. Under seminaret vil han reflektere rundt temaet; Å skape Mjøsa. Å skape ved Mjøsa. Å skape med Mjøsa.

Kunsten har en verdi i seg selv
Egil Martin Kurdøl sier i sin prosjektbeskrivelse blant annet:
- En stedspesifikk arbeidsmåte innebærer for en kunstner å forholde seg kreativt til et steds historie og stedets sosiale og fysiske forhold. I det å forholde seg til «Stedet», søke «sannheten om», eller bare i det å fokusere på stedets egenart, ligger det en holdning som er vesensforskjellig fra kommersialismens ønske om å gjøre alt lettest mulig tilgjengelig til flest mulig på kortest mulig tid.

Kunstens sanne vesen er mangfold
På spørsmål om det ligger det implisitt i begrepet kommersiell og lett tilgjengelig at et prosjekt derved er kunstnerisk uinteressant, svarer Kurdøl:

- Nei, på ingen måte. Jeg mener kunstens eneste sanne vesen er mangfold. Det viktige er at kunsten må kunne oppstå i det offentlige rommet uten at den begrunnes ut fra vilje eller ønske om å oppnå noe annet, dvs. brukes instrumentelt. All kunst kan leses i en politisk kontekst, om det er vilje og ønske om å gjøre det. På samme måte er det mulig å argumentere for at ingen kunst egentlig kan fraskrives et politisk innhold.

Med Mjøsa som utgangspunkt
På spørsmålet om det er vesentlig og viktig at kunst avgrenser seg fra andre områder i samfunnet - og hvorfor, svarer Kurdøl:

- Absolutt ikke! Det kan tenkes at noe slikt kan være nødvendig i enkelte tilfeller og prosjekter, men jeg kommer ikke på noe konkret eksempel i farten. Essensen i dette prosjektet er å lage god, interessant, undersøkende kunst med Mjøsa som utgangspunkt. Det er viktig at vi har “rom” for kunst i samfunnet vårt, "rom" som ikke trenger begrunnelse i annet enn at kunsten har en verdi i seg selv.

Arena Mjøsa - en fellesnevner
Fylkeskultursjef Kyrre Dahl sier i en kommentar at kunsten er et vesentlig element når man skal definere felles identitet. Det betyr ikke at kunsten reduseres til et instrument for noe annet, men at den i interaksjon med andre samfunnsområder også kan opptre instrumentelt. I det ligger det en motsetning som skaper kreativ energi.

Bak den langsiktige satsingen Arena Mjøsa er det en intensjon om å finne en felles plattform for menneskene og virksomhetene rundt Mjøsa. Prosjektet kan på mange måter betraktes som en forskningsprosess.

- Vi ønsker å undersøker og forske på felles identitet, felles kulturhistorie og felles kompetanse. Vi som bor rundt Mjøsa har alle et forhold til vannet som beveger seg fra breen, via elven til innsjøen og videre ut i havet. Hvordan påvirker naturen og kulturen oss? I denne prosessen er kunsten viktig i seg selv. Samtidig er kunsten en nøkkel til Arena Mjøsas undersøkende, forskende arbeid og søken etter felles identitet. Hvem er vi og hvem vil vi være i fremtiden -  vi som bor her i Innlandet, spør Dahl.  

Seminaret åpent for alle
Seminaret torsdag 17. mars er åpnet for alle interesserte, fredag 18.mars blir en dag for kunstnerne og arrangøren der konseptet for kunstprosjektet og videre planlegging av dette diskuteres og utformes.

Påmelding skjer ved å fylle ut opplysninger her: 
Seminaret vil finne sted på Kapp Mjølkefabrikk, i Kokeriet. Seminaravgiften er kr 400,- som også dekker lunsj og småmat i pauser. Faktura tilsendes ved påmelding, frist 11. mars kl. 14.00.

PROGRAM 17. mars

09.30 Registrering

10.00 Velkommen/introduksjon ved kultursjef i Oppland Kyrre Dahl

10.10 Bakgrunn for initiativet ved kurator Egil Martin Kurdøl

10.30 Arne Julsrud Berg, direktør på Mjøsmuseet.

«Mjøsa – forholdet mellom mennesker og innsjøen i 8000 år»

11.15 Pause

11.30 Ole Nashoug, geolog. «Geologi og vann, med Mjøsa i sentrum»

12.15 Lunsj (mulighet for å se utstillingen Mjøsas Ark)

13.45 Kulturinnslag ved musiker Torbjørn Dyrud

14.10 Per Bjarne Boym, kunsthistoriker og kurator.

«Å skape Mjøsa. Å skape ved Mjøsa. Å skape med Mjøsa».

14.55 Pause

15.15 Gro Lauvland, sivilarkitekt MNAL Phd. «Christian Norberg-Schulz´ syn for stedet»

16.00 Dag Wiersholm, tidligere seniorrådgiver i KORO.

«Kunst i stedskontekster - kunst mellom estetikk og etikk»

16.45 Oppsummering ved Ingrid Blekastad, direktør i Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

17.00 Slutt

Foto: Frutzina Berkes. Maline Casta, Waterstories Performancefestival, Kunstbanken Hedmark kunstsenter.

Mjøsa - et kunstprosjekt. Foto: Egil Martin Kurdøl