Teater Innlandet fornøyd - Staten beholder hovedansvaret for kulturinstitusjonene

Ingen skam å snu og det eneste fornuftige å gjøre, sier teatersjef for Teater Innlandet Torleif Linhave Bamle i en kommentar til at kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i dag informerte om at Regjeringen har besluttet å ikke går videre med forslaget om å overføre et større ansvar på kulturområdet til fylkeskommunene som ledd i regionreformen.

Bilde: Teater Innlandets forestilling «Plutselig barneteater» med Andreas Cappelen, Benedikte Kruse, Henrik Horge og Lars Andreas Aspesæter – streames live på Facebook. 

En rekke aktører i kultursektoren har vært skeptiske til overføring av denne typen oppgaver. Og blant fylkene har det vært stor uenighet om hva som ville være den beste løsningen. Også i vårt eget fylke – Innlandet – har det vært tydelige stemmer mot å overføre ansvaret for kulturinstitusjonenes økonomi til fylkeskommunen.

Bamle teatersjef teater innlandet kulturnett innlandetFoto: Teater Innlandet

Klok avgjørelse å lytte til kulturinstitusjonene

Teatersjef for Teater Innlandet Torleif Linhave Bamle, gir tydelig uttrykk for at han mener det var en klok avgjørelse at Regjeringen snudde i denne saken.

- I Teater Innlandet er vi privilegerte som har en kunnskapsrik og engasjert eier i Innlandet fylkeskommune, men som et samlet kulturfelt har uttrykt fra starten av, må det nasjonale ansvaret for kulturfeltet ligge hos staten. Det var derfor en god nyhet kulturminister Abid Q. Raja og Regjeringen slapp i morgentimene i dag. Overføringen av oppgaver på kulturfeltet fra stat til fylkene, er blitt skrinlagt. I den ekstraordinære situasjonen vi også står i nå, hvor vi ikke aner de økonomiske konsekvensene for kommuner og fylke, var beslutningen den eneste rette. For dessverre taper kulturen ofte kampen mot de lovpålagte oppgavene. Og i vår opptatthet av hva vi skal leve av, glemmer vi ofte det vi skal leve for, sier Bamle.

Kulturminister Abid RajaFoto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

Ville gi fylkeskommunene større ansvar for kulturen

Det var i kulturmeldingen som ble lagt frem 23. november 2018 at det ble foreslått å endre ansvarsområdene i kulturlivet.

- Regjeringen har hatt som ambisjon å overføre et større ansvar på kulturområdet til fylkeskommunene, men har tatt hensyn til innspillene som har kommet frem i prosessen, sier kulturminister Abid Q. Raja.

- Kulturdepartementets vurdering er derfor at de ulike synspunktene som har kommet frem ikke lar seg forene i en modell som gir en lik løsning for oppgavedeling i alle fylkeskommuner, jf. Generalistkommuneprinsippet vedtatt i Stortinget. (Et prinsipp som innebærer at alle fylkeskommunene skal ha ansvaret for de samme oppgavene).

Risiko for økte forskjeller mellom regionene

- Departementet har lagt vekt på at fylkeskommunene fremstår som svært delte, er uenige i ulike deler av Kulturdepartementets forslag til overføringer, eller forutsetter budsjettøkning eller omfordeling mellom fylkeskommunene før overføring. Kulturdepartementet vurderer det derfor som lite hensiktsmessig å overføre et større finansieringsansvar til fylkeskommuner som motsetter seg forslagene. Det ville medført en risiko for økte forskjeller mellom regionene og i verste fall et svekket kulturtilbud for deler av befolkningen. Det er også av betydning at det er betydelig motstand i kultursektoren mot forslagene, understreker kulturminister Raja.

Midler til kreative næringer overføres til fylkene

Tilskuddsmidlene til regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer er det derimot enighet om at vil gi et økt regionalt handlingsrom, og at disse midlene kan ses i sammenheng med andre oppgaver regjeringen har overført til fylkeskommunene på næringsområdet. Det tas derfor sikte på å innlemme disse tilskuddsmidlene i rammetilskuddet til fylkeskommunene fra 1.1.2021, avslutter kulturministeren.