Vellykket med kunstnerresidenser i Oppland

Satsingen på kunstnerresidensene har positive ringvirkninger for kunstfeltet i Oppland slår en ny rapport fra Telemarksforskning fast. Residensene har betydning både for tilflytting av kunstnere til fylket, samhandling med lokalsamfunnene, kunstnernes egen utvikling og i motsetning til tidligere rapport - slår nye undersøkelser fra blant annet Telemarksforskning fast at kommunenes satsing på kultur - har betydning for tilflytting til kommunene.

Residens R.E.D. Residency Eina Danz - http://ellafiskumdanz.com/

R.E.D Residency Eina Danz nytt regionalt kompetansesenter for dans

Kunstnerresidensene, (som betyr at profesjonelle kunstnere driver steder der andre kunstnere kan komme og bo og arbeide i en avgrenset periode), får også positiv oppmerksomhet nasjonalt. Noe som nylig viste seg da Norsk kulturråd 16. desember 2017 ga Ella Fiskum og R.E.D Residency Eina Danz status som regionalt kompetansesenter for dans.Rsidency Eina DanzFoto: Produksjonslokalet på låven hos Resedency Eina Danz

Betydningen for kunstnerne og deres lokalmiljø

En viktig del av evalueringens mandat var å undersøke hvilken betydning kunstnerresidensene har for residensenes vertskap, altså de kunstnerne som driver residensene, og for gjestende kunstnere. Sentrale spørsmål er i hvilken grad slike residenser virker positivt inn på kunstproduksjon, eller berørte kunstnernes egen utvikling.

Det empiriske materialet, skriver Telemarksforskning, viser nokså entydig at kunstnerresidensene på sitt beste har en positiv effekt for kunstnerne som på en eller annen måte blir omfattet av dem. Gjestende kunstnere får mulighet både til å få ro til produksjon, inspirasjon til arbeidet sitt, samt mulighet til å møte et nytt publikum. Ikke minst forteller mange av de gjestende kunstnerne om møtet med norsk natur og kultur, som de fremhever som inspirerende. Overgangen fra urbane omgivelser i Tokyo eller New York til naturskjønne omgivelser på Toten, eller andre steder i Oppland, er stor, men mange forteller at nettopp kontrasten ut-løser arbeidslyst og kunstnerisk energi.sitat fra rapport kunstnerresidenser i Oppland

Avgjørende for den kunstneriske utviklingen

Og det som går igjen i alle intervjuene med residenseiere er den muligheten kunstnermøter under residensopphold gir for gjensidig inspirasjon. En residenseier forteller:

For meg så har det å komme hit, å ha den ideen om residensen og å jobbe med det, og få kunstnere hit,  for vi skjønte at skal du flytte på landet, er du nødt til å ha et sted der du blir stimulert, og har kontakt med andre kunstnere. Det er lett at du kunne ha kommet helt ut av det. Bodd her på landet uten kontakt med omverdenen. Sånn at for meg har det vært helt fantastisk, og kunstnerisk helt avgjørende. Mitt kunstneriske virke har tatt en helt ny retning.Harpefoss hotell kunstnerresidens

Foto:  Kunstnerresidensen Harpefoss hotell  

Tilskuddsordningen for kunstnerresidenser er vellykket

Evalueringen viser at ordningen med tilskudd til kunstnerresidenser i Oppland i hovedsak må anses som vellykket. Den viser først og fremst at effekten av støtten for kunstfeltet lokalt, regionalt, samt for de gjestende kunstnerne er etter intensjonen, skriver Telemarksforskning.

Økt stolthet og nytt blikk på lokalsamfunnene

Evalueringensrapporten viser videre at effekten av støtten for kommunene/lokalsamfunnene der residensene er lokalisert delvis virker etter intensjonen. Det er gjennom de empiriske analysene sannsynliggjort at lokalsamfunnene residensene er del av både får impulser utenfra og et nytt blikk på eget lokalmiljø, og økt stolthet, men kanskje også økt refleksjon rundt styrker og svakheter ved lokalsamfunnet. Materialet antyder videre at amatører og ildsjeler både innen og utenfor lokalt kunst- og kulturliv får impulser, inspirasjon og økt kompetanse som en effekt av residensene. Også lokalt næringsliv og kommunalt serviceapparat kan benytte kunstfaglig kompetanse og kreativitet residensene genererer.tekst fra rapport om kunstnerresidenser

Støtteordningen fungerer etter intensjonen, men bør markedsføres bedre

Effekten av støtten for Oppland som fylke/region er også langt på vei etter intensjonen. Særlig vektlegger rapporten effekten som kommer i form av et forbedret renommé som bo- og arbeidssted og arbeidsmarked for kunstnere. Denne effekten er imidlertid svært avhengig av at ordningen markedsføres godt. Det empiriske materialet gir grunn til å spørre om potensialet her er tatt tilstrekkelig ut.

madstun Foto: Kunstnerresidensen Madstun

Ordningen er avgjørende, men har forbedringsbehov

Evalueringesrapporten viser til slutt at viktigheten av støtten for kunstnerne er stor. Det er slik grunn til å tro at et bortfall av støtte ville trolig ført til reduksjon i residensenes drift.

Evalueringen avdekker imidlertid flere forbedringsbehov. For eksempel kan samarbeidet mellom Oppland fylkeskommune og residensenes vertskommuner bli bedre og tettere. Oppland fylkeskommune bør dessuten få på plass en klarere strategi for hvordan de skal håndtere utfordrende sider ved ordningen, f.eks. knyttet til ettårig kontra flerårige tildelinger, faste mottagere kontra nykommere, hvilke kriterier som skal gjelde for å tildele støtte: Kvalitet kontra f.eks. geografisk beliggenhet og kunstnerstyrte kontra institusjonsstyrte residenser. Videre, hvem som skal innstille: administrativt vedtak kontra fagfelleutvalg (man har ingen garanti for at fagkunnskapen blant de til enhver tid sittende byråkratene er tilstrekkelig god. Evalueringen tar ikke stilling disse spørsmålene, men anbefaler fylkeskommunen å gå igjennom slike og andre relevante spørsmål i samarbeid med representanter for både vertskommuner og residenser.

Rapporten kan lastes ned her.