Måtte du avlyse matfestival, martna, messe, tivoli etc. i 2020? Nå kan du få støtte!

Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for store publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren. Eksempler er ulike messer (inkludert fagmesser), matfestivaler og tivoli med ventet besøkstall på minst 350 personer som var planlagt avholdt mellom 5. mars og 31. desember 2020. Tilskuddsordningen har en ramme på 350 millioner kroner og søknadsfristen er 1. februar 2021.

Foto: Stavsmart'n på Stavsplassen, Tretten i Gudbrandsdalen

Ordningen er altså ikke rettet mot arrangementer som tradisjonelt betraktes som kultur- og idrettsarrangementer, men store publikumsåpne arrangementer som for eksempel; Kunst og antikkmessa og Midt i matfatet/matfestivalen i Vikingskipet, Matauk på Lillehammer, Stavsmart'n på Tretten, Rakfiskfestivalen på Fagernes, Solørmart'n på Flisa, Grundsetmartn på Elverum, Smaksfestivalen i Elverum, Pultostfestivalen i Løten, Lutefiskfestivalen i Hamar etc. (NB! At arrangement er listet opp her som eksempel betyr ikke at man automatisk er godkjent som tilskuddsmottaker).

Formål med ordningen

Formålet med denne ordningen er å stimulere til opprettholdelse av store publikumsåpne arrangementer av nasjonal eller regional verdi som står i fare for å forsvinne som følge av økonomiske tap knyttet til pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Pultostfestivalen LøtenFoto: Pultostfestivalen, Løten

Hvem kan søke?

Arrangører og medarrangører av store publikumsåpne arrangementer med et besøkstall på minst 350 personer som helt eller delvis er stengt eller avlyst, og som faller utenfor kompensasjonsordningene for kultur- og idrettssektoren.

Det er en betingelse at arrangementet var planlagt avholdt i perioden fra 5. mars til 31. desember 2020 og måtte avlyses, eller vesentlig endres, som følge av myndighetspålegg i forbindelse med koronapandemien.

Med arrangør/medarrangør menes virksomheten(e) som er juridisk eier av arrangementet og/eller har hovedansvaret for gjennomføring av arrangementet. Som hovedregel er det juridisk eier som kan søke om støtte for tap ifm. sitt avlyste eller nedskalerte arrangement. Dersom en annen virksomhet hadde hovedansvaret for gjennomføring av arrangementet og dermed i all hovedsak hadde de faktiske kostnadene og tapene knyttet til arrangementet, kan denne virksomheten også søke støtte. Dette må da kunne bekreftes av juridisk eier av arrangementet i søknad om tilskudd.

Både juridisk eier og arrangør som i hovedsak har stått for gjennomføring av arrangementet og har hatt hoveddelen av kostnadene, kan søke som støtte. Disse må søke hver for seg vil være ansvarlig for hver sin søknad og sine eventuelt mottatte tilskuddsmidler.

Arrangementene det søkes støtte til må være av nasjonal eller regional verdi.

Les mer her