Å skape Mjøsa. Å skape ved Mjøsa. Å skape med Mjøsa.

Oppland og Hedmark fylkeskommuner, fem mjøskommuner og Mjøsmuseet inviterte til åpent seminar, forelesninger og oppstartsverksted for prosjektet "Mjøsa - et kunstprosjekt", på Kapp 17. mars 2016. Seminaret var å betrakte som en byggesten i arbeidet med å utvikle "Arena Mjøsa" som en felles arena for styrking av identitet og stolthet i fylkene rundt Mjøsa.

Bakgrunnen for "Mjøsa - et kunstprosjekt", var et initiativ som ble tatt av kunstneren Egil Martin Kurdøl om å arrangere et kunstprosjekt med Mjøsa som tema. Seminaret gikk over to dager, der den første dagen, torsdag 17. mars, var åpen for alle interesserte. Dag to var være et oppstartsverksted for inviterte kunstnere og samarbeidspartnere.

Hensikten med seminardagen var å tegne et bredt bakgrunnsbilde av Mjøsas natur- og kulturhistorie og se på hvordan kunstnerisk praksis kan forholde seg til et sted.

Oppland har en lang tradisjon for prosjekter med stedsspesifikk kunst. Mange av dem omtalt i kunstner Egil Martin Kurdøls historiske oversikt; Stedskunst i Oppland i perioden 1983 - 2008.

Tidligere direktør for Lillehammer kunstmuseum og kunsthistoriker Per Bjarne Boym har også tidligere utredet mulighetene for å satse på Opplands stedsspesifikke forutsetninger for kunst i natur og stedskontekster, i rapporten; Forprosjekt "Senter for stedskunst", fra Kunstnersenteret (KIO) i Oppland , juni 2008. Under seminaret reflektere Boym rundt temaet; Å skape Mjøsa. Å skape ved Mjøsa. Å skape med Mjøsa.

Kunsten har en verdi i seg selv
Egil Martin Kurdøl sier i sin prosjektbeskrivelse blant annet:
- En stedspesifikk arbeidsmåte innebærer for en kunstner å forholde seg kreativt til et steds historie og stedets sosiale og fysiske forhold. I det å forholde seg til «Stedet», søke «sannheten om», eller bare i det å fokusere på stedets egenart, ligger det en holdning som er vesensforskjellig fra kommersialismens ønske om å gjøre alt lettest mulig tilgjengelig til flest mulig på kortest mulig tid.

Kunstens sanne vesen er mangfold
På spørsmål om det ligger det implisitt i begrepet kommersiell og lett tilgjengelig at et prosjekt derved er kunstnerisk uinteressant, svarer Kurdøl:

- Nei, på ingen måte. Jeg mener kunstens eneste sanne vesen er mangfold. Det viktige er at kunsten må kunne oppstå i det offentlige rommet uten at den begrunnes ut fra vilje eller ønske om å oppnå noe annet, dvs. brukes instrumentelt. All kunst kan leses i en politisk kontekst, om det er vilje og ønske om å gjøre det. På samme måte er det mulig å argumentere for at ingen kunst egentlig kan fraskrives et politisk innhold.

Med Mjøsa som utgangspunkt
På spørsmålet om det er vesentlig og viktig at kunst avgrenser seg fra andre områder i samfunnet - og hvorfor, svarer Kurdøl:

- Absolutt ikke! Det kan tenkes at noe slikt kan være nødvendig i enkelte tilfeller og prosjekter, men jeg kommer ikke på noe konkret eksempel i farten. Essensen i dette prosjektet er å lage god, interessant, undersøkende kunst med Mjøsa som utgangspunkt. Det er viktig at vi har “rom” for kunst i samfunnet vårt, "rom" som ikke trenger begrunnelse i annet enn at kunsten har en verdi i seg selv.

Arena Mjøsa - en fellesnevner
Fylkeskultursjef Kyrre Dahl sier i en kommentar at kunsten er et vesentlig element når man skal definere felles identitet. Det betyr ikke at kunsten reduseres til et instrument for noe annet, men at den i interaksjon med andre samfunnsområder også kan opptre instrumentelt. I det ligger det en motsetning som skaper kreativ energi.

Bak den langsiktige satsingen Arena Mjøsa er det en intensjon om å finne en felles plattform for menneskene og virksomhetene rundt Mjøsa. Prosjektet kan på mange måter betraktes som en forskningsprosess.

- Vi ønsker å undersøker og forske på felles identitet, felles kulturhistorie og felles kompetanse. Vi som bor rundt Mjøsa har alle et forhold til vannet som beveger seg fra breen, via elven til innsjøen og videre ut i havet. Hvordan påvirker naturen og kulturen oss? I denne prosessen er kunsten viktig i seg selv. Samtidig er kunsten en nøkkel til Arena Mjøsas undersøkende, forskende arbeid og søken etter felles identitet. Hvem er vi og hvem vil vi være i fremtiden -  vi som bor her i Innlandet, spør Dahl.  

Tilleggsopplysninger

Mjøsa – et kunstprosjekt begynte våren 2016 og vil bli avsluttet høsten 2018. Kurator for prosjektet er kunstkritiker og kunsthistoriker Per Bjarne Boym. Tolv kunstnere med tilknytning til Mjøsa skal arbeide med å skape kunstverk der den store innsjøen Mjøsa spiller en viktig rolle. Bloggen vil følge prosjektet med oppdatert informasjon og problemstillinger. Med denne bloggen ønsker vi også å knytte forbindelser mellom kunstnernes arbeid og det som skjer i, på og rundt Mjøsa. Per Bj. Boym, kurator