TANKEPLASS - Evaluering

Seminaret 1.10.2020

Innlandet fylkeskommune inviterte involverte parter og mulige nye parter til et oppsummerende seminar på Lillehammer torsdag 1.10.2020. Smittevernhensyn gjorde at lokalet i Kulturhuset Banken ikke kunne ta imot flere enn 50 personer. Seminaret ble streamet og en del inviterte valgte å følge dette hjemmefra, men det var rundt 35 personer til stede. Programmet og streamingen er tilgjengelige på nettsiden Kulturnett Innlandet / Tankeplass. Formålet med seminaret var å presentere prosjektet, delvis som helhet og delvis ved to av verkene, og å skape inspirasjon for en videreføring.

Praktiske utfordringer løst med god hjelp fra lokale krefter

De to kunstnerne som har laget «Roten» i Gran kommune, Anders Kjellesvik og Andreas Siqueland, fortalte om den krevende prosessen det var å utvikle og produsere en 4,5 m høy betongskulptur 100 m unna skogsbilvegen. Med god hjelp av lokale håndverkere, soldater fra Luftforsvaret og ulike jaktlag til å bære bl.a. 25 tonn med tørrbetong opp, kom de i mål. Skulpturen skal tåle å stå der i mange år og naturen kommer gradvis til å sette sitt preg på den. Lokal skepsis i starten er nå snudd til positiv interesse.

Tverrfaglig kunstnerisk samarbeid

De to andre kunstnerne som fortalte om sitt verk, var Elin Melberg og Martina Andersson på datalink / Zoom fra Stavanger. De har tenkt og jobbet i 3 år med prosjektet sitt, og hadde i tidsplanen etter 2020 skrevet «FOREVER». «Enmannstien» på Apelsvoll i Østre Toten er det eneste verket i Tankeplass (så langt) som er et resultat av et tverrfaglig samarbeid (Elin Melberg er kunstner og Martina Andersson og Elin V. Henricson er landskapsarkitekter). Dette er også svært tydelig i verket som er en skulptur/gangbane med mosaikkspeil på sideflatene og en stedegen blomstereng rundt seg.

I andre økt ble det vist et eksempel på et lignende prosjekt i Telemark, «Soger og villblomar», presentert av Tone Telnes fra Feste Landskap og Arkitektur.

Sparebankstiftelsen DnB en betydelig bidragsyter 

Birthe M. Selvaag fra Sparebankstiftelsen DnB uttrykte stor glede over at deres tips i 2015 om en prosjektidé ble tatt så godt imot og videreutviklet av en handlekraftig Oppland fylkeskommune. På vegne av stiftelsen, som har bidratt med nesten halve budsjettet på 4,73 mill. kr, var hun meget begeistret for resultatet. Hun utfordret salen på spørsmålet om noen vil ta ansvaret for formidling av kunsten stiftelsen står bak, særlig kunstprosjektet «Skulpturstopp».

Tilbakemeldinger fra kunstnerne

I all hovedsak er alle kunstnerne godt fornøyde med sin deltakelse i prosjektet, med prosessen og med resultatet. En kunstner har sågar beskrevet dette som et høydepunkt i sitt kunstnerliv så langt. Prosessen med åpen prekvalifisering trekkes fram som positivt for at unge kunstnere også får en mulighet. Det samme gjelder muligheten for tverrfaglig samarbeid mellom kunstnere og arkitekter. Kunstnerne gir uttrykk for at prosjektet har et høyt ambisjonsnivå og er konseptuelt interessant. Det er blitt satt pris på at budsjettet har hatt rom for uventede utgifter knyttet til stedet og at prosjektledelsen har vært fleksible i så måte. Den kritikken som framkommer, gjelder noen punkter:

 • Momsproblematikken må være avklart i budsjettet, det kan ikke forutsettes at budsjettet er netto eks. mva.
 • Det er viktig med tidlig avklaring av hvorvidt konkurranseutkastene skal publiseres offentlig.
 • Sørg for en tidlig avklaring av hva som kreves av grunnundersøkelser, hensyn til kulturminner og tillatelser og hvem som har ansvaret for dette.
 • Alle tekniske premisser for kunsten må være godt beskrevet før kunstnerne bes om å lage utkast, f.eks. slik som fundamenteringsmuligheter, dimensjonsbegrensninger, spesielle hensyn på stedet osv.
 • Kunstnerne ønsker at kommunikasjonen går mot kurator og/eller prosjektgruppe, ikke med kommunale og andre etater.


Tilbakemeldinger fra kommunene

En helt sentral erfaring fra kommunene er at fylkeskommunens rolle har vært avgjørende for at prosjektet fant sted og at det ble gjennomført profesjonelt. Prosjektledelsen får mye ros. Kunstkonsulenten / kuratoren har likeledes vært essensiell for å sikre et høyt kunstfaglig nivå og som en støtte for kommunene, som ikke har denne kompetansen. Prosjektene har blitt godt mottatt i lokalbefolkningen. Formidlingen etter ferdigstillelse får også skryt.

 • Ting tar tid - ta høyde for dette i framdriftsplanen
 • En ytterligere presisering av rollene til de enkelte parter kan være nødvendig
 • Kommuner har oftest begrenset med tid til å delta i møter og omfattende kommunikasjon og den byråkratiske prosessen bør optimaliseres


Tilbakemeldinger fra pilegrimssentrene

Pilegrimssentrene har erfart Tankeplass-prosjektet som en berikelse for både Pilegrimsleden lokalt, regionalt og nasjonalt. Det har stimulert til nytenkning, engasjement og begeistring omkring både pilegrims- og kunsttematikk på en god måte i kommunene som deltok. Tankeplassene har ført flere føtter ut på vandring i sommer. Både tilreisende turister og de hjemhørende i kommunen, små og store, likesom erfarne og nyslåtte pilegrimer har oppsøkt Tankeplassene. I tillegg til å være stoppesteder for langvandrende pilegrimer har Tankeplassene altså vist seg som et eget turmål.

Forankringen ute i kommunene og hos de regionale pilegrimssentrene har vært et eksempel til etterfølgelse. Involvering av frivilligheten, de regionale pilegrimssentrene, historielag m fl. har vært meget bra. Tematisk tilhørighet og at kunstverket(ene) er gjenkjennelig i lokalsamfunnet er en suksessfaktor. Det har vært et godt samarbeid på tvers av sektorer i kommunene og fylkeskommunen og en god ledelse av prosjektet. Finansieringen er et stort pluss. Pilegrimssentrene håper prosjektet vil vokse videre og inkludere flere steder og kommuner langs Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim. Forbedringer:

 • Føringer (ref. involvering av Kulturarv i Ringebu) må følges opp.
 • Sørge for at de regionale pilegrimssentrene følger opp sitt mandat (viktig i fortsettelsen).
 • Pass på å tilpasse kunstverket etter leden, ikke omvendt.


Videreføring av prosjektet med utgangspunkt i beskrevet arbeidsmetode

Ut ifra de momentene som er beskrevet her, anbefales en videreføring av prosjektet på grunnlag av beskrevet metodikk og erfaringer med utvikling av kunstplan, konkurranse og gjennomføring av kunstprosjekt. Det er alltid høy grad av usikkerhet og risiko knyttet til å utvikle ny kvalitetskunst i offentlige rom, og i dette prosjektet er risikoen knyttet særlig til å skulle forenkle, eller se bort i fra, forutsetningene som prosjektets premisser bygger på. Prosessen med stedsvalg og en åpen, fordomsfri drøfting rundt hva kunst er og kan være i møte med omgivelsene, krever en smidig arbeidsprosess på mange nivåer og mellom kunnskapsprofesjoner: kommunalt, regionalt, eierskapsavtaler, naturforvaltning, kulturarv, kunst og arkitektur, etc. Summen av individuell og kollektiv innsats har ført til gode samarbeidsprosesser, et mangfold av kunnskap i prosjektet, sterk motivasjon og ønsker om å gjennomføre Tankeplassene etter forutsetningene.

Ambisiøse mål for nye kunstopplevelser i natur

Det betyr ikke at prosjektet ikke kan angripes på nye måter, inneha en annen organisasjonsstruktur, eller økonomisk progresjon. Kunstfaglig og i beslutningsprosesser har prosjektet satt seg ambisiøse mål for nye kunstopplevelser i natur. Kunst i offentlige rom som i for stor grad bestilles og utvikles mht. eksterne mål for oppdraget, vil ikke ha de samme forutsetninger for å berike opplevelsen av landskapet og miljøet med sin egenverdi.

Fem kommuner en passende størrelse i et prosjekt som omtalt her

Det var 9 kommuner som meldte sin interesse for å delta i første byggetrinn. De som ikke kom med da var Dovre, Sel, Gjøvik, Vestre Toten. Disse og øvrige kommuner i Innlandet hvor Gudbrandsdals-leden går gjennom, vil være de som fylkeskommunen inviterer inn i et neste trinn. Foruten de fire nevnt foran, er det de to Fronskommunene og de gamle Hedmarkskommunene på østsida av Mjøsa, Ringsaker, Hamar, Stange. Dette er til sammen 9 kommuner. Erfaringen fra første byggetrinn tilsier at 5 kommuner/prosjekter er en håndterbar størrelse.

God forankring i egen organisasjon avgjørende

Fylkeskommunen vil også ta en ny kontakt med kultursjefene i våre nabofylker der Gudbrandsdalsleden går, Trøndelag, Viken, Oslo, for å lodde interesse. Prosjektet kommer ikke til å ta direkte kontakt med kommuner i andre fylker. I planlegging av Tankeplass trinn 2, kan det være interessant å se på muligheten for at prosjektet, eller deler av prosjektet, også kan ha et internasjonalt perspektiv. God forankring i egen organisasjon er første betingelse.

Per Erik Fonkalsrud har vært prosjektleder for Tankeplass siden starten i 2016. I neste trinn blir det Bjørn Westad som tar over stafettpinnen. Han har sin bakgrunn fra kulturavdelingen i Hedmark fylkeskommune.