TANKEPLASS - konkurranse og valg av kunstnere

Prekvalifisering

Drøftingen av søkernes kvalifikasjoner ble gjort med utgangspunkt i fire overordnede krav:

  • Kompetanse 
  • Overraskelse og originalitet 
  • Håndverksmessig dyktighet og utførelse 
  • Forståelse av oppgaven og prosjektet


Under disse hovedkriteriene var det listet en lang rekke underkriterier som prosjektgruppene kunne legge til grunn under hele utvelgelsesprosessen. Som i andre kunst i offentlige rom-prosjekter er vekting eller konkurranse på pris uegnet som grunnlag for å vurdere forslagsstillerne opp mot hverandre, noe som gjør det viktig å tydeliggjøre hvilke andre kriterier som legges til grunn for vurdering av kunstnerisk idéforslag. Det ga anledning til transparente prosesser og individuelle tilbakemeldinger på alle konkurranseutkast, samt begrunnelse for vinnerutkast i svar fra juryutvalgene.

I prosess fra prekvalifisering til lukket konkurranse foretok en arbeidsgruppe (bestående prosjektleder Per Erik Fonkalsrud, kurator Eivind Slettemeås og produsent i Kulturenheten i daværende Oppland fylkeskommune, Carina Gjelsvik) et utvalg av 30 aktuelle kunstnere for prosjektgruppene/kommunene. Av disse ble 15 deltagere invitert til lukket konkurranse, 3 i hver av de fem kommunene.

Konkurranseform

Prekvalifisering hadde stor betydning på den måten at kunstnerisk/arkitektonisk uttrykk, idé, materiale og formspråk (vist i portofolio) kunne sammenlignes i forhold til stedsanalysen i kunstplanen. Prekvalifisering representerer dermed et springende punkt i prosessen med å velge kunstnere. Mens prekvalifisering ga mulighet for å drøfte og foreslå et bredt utvalg kunstnere/arkitekter, ga utvelgelse til lukket konkurranse mulighet for en felles utvelgelsesprosess og drøfting i prosjektgruppene. Konkurransedeltagere kunne på denne måten velges spesifikt for hvert enkelt sted av prosjektgruppene.

Hver kommune inviterte deretter tre konkurransedeltagere til befaringer med felles spørsmålsrunde og avklaringer rundt prosjektet, for å sikre at alle deltok på like betingelser. Til befaringene ble stedene presentert, og det ble gjort avgrensninger mht. hvor på stedet kunstverket kunne oppføres. Det var likevel stor fleksibilitet i forhold til plassering av kunstverket innenfor det aktuelle området. Konkurransedeltagerne leverte utkast til ferdige verk, som så ble vurdert av prosjektgruppene og i hver kommune.

Juryering og presentasjon av vinnerforslag

Konkurransene ble avgjort i hver enkelt kommune av en jury (lik prosjektgruppa) bestående av kommunens to representanter, prosjektleder Per Erik Fonkalsrud, kurator Eivind Slettemeås og pilegrimssenterets representant. Det var et klart flertall for vinnerforslagene, og det var forutsatt at kommunene hadde anledning til å avvise uønskede forslag dersom det ville gjøre videre prosess i kommunen vanskelig . Dette betød ikke det samme som at kommunene hadde ”vetorett” i juryarbeidet, men utgjorde en slags sikkerhetsventil for kommunene som skulle overta det fremtidige ansvaret som eiere av verket. Alle konkurransedeltagere mottok en skriftlig tilbakemelding og vurdering, samt begrunnelse for vinnerforslag. Da dette var klart og en klagefrist var utløpt, ble forslagene offentliggjort. De ble utstilt med videopresentasjon og/eller visning av modeller/skisser i respektive kommuner og vist samlet på skjerm i foajeen i Oppland fylkeskommune. Slik kunne både politiske beslutningstakere, innbyggere og media få full tilgang til å se forslagene samlet.