TANKEPLASS - økonomi

Økonomiske rammer for kunstprosjektene

Finansieringsplan

 

 PostKalkyleSum kr
Bidrag fra Kultur i fylkeskommunen   kr 600 000,00
Bidrag fra Regionalenheten i fylkeskommunen   kr 500 000,00
Bidrag fra kommuner 5 x 70.000 kr kr 350 000,00
Egeninnsats fra fylkeskommunen   kr 230 000,00
KOM-midler (KORO)   kr 250 000,00
Gave fra Sparebankstiftelsen DNB   kr 2 280 000,00
Gaveforsterkningsmidler fra Kulturdeptet   kr 570 000,00
Sum   kr 4 780 000,00

 

Økonomiske rammer for kunstprosjektene

Utgangspunktet for budsjett til kunstverk var bestemt tidlig i prosessen, med 600.000 kr pluss mva for hvert prosjekt. Samtlige prosjekter ble realisert innenfor rammene av budsjett, og en ekstra budsjettpost på 65.000 kr for «tilrettelegging på tomtene» var avgjørende for gjennomføringen av prosjektene.

I prosjektet på Østre Toten ble arkitektkontoret Allark, der Andersson og Henricson var ansatt, uenige med de tre kunstnerne/landskapsarkitektene om fordelingen av honorar og ansvar for videre utførelse av vinnerforslaget. Allark, som på det tidspunktet var oppført som rettighetshaver sammen med utførende kunstner Melberg, ble løst ut av prosjektet med et engangsbeløp som kompenserte for noe av inntektstapet. Utover dette var det ingen budsjettmessige overskridelser eller problemer med dekning av kostnader som ble rapportert av kunstnerne.

Så nær som ingen kunstnere i Norge har avskriving av, eller fakturerer med mva på sine prosjekter, og kommunene som skulle administrere utbetalinger for prosjektkostnader fikk heller ikke utgiftsført med mva-refusjon (med ett unntak). For videre planlegging bør det derfor ikke oppgis ”budsjett pluss mva”. For noen av kunstnerne ble dette en uheldig tilbakevisning av oppgitte budsjettrammer. Selve budsjettrammen er i nedre område for hva som forventes av kunst i offentlige rom prosjekter av denne størrelsen.

Ettersom gjennomføringsprosessen er mer krevende enn normalt og ambisjonsnivået for Tankeplass prosjektet er såpass høyt, bør det vurderes å øke budsjettrammen til et sted for eksempel mellom 800.000 kr og 1.000.000 kr per kunstverk. Det kan selvsagt også tilbys ulike budsjettplaner for hvert kunstverk, eksempelvis ved at kunstnere enkeltvis samarbeider med prosjektgruppen om å søke tilleggsfinansiering utenom prosjektet, men da bør dette være avklart på forhånd, slik at ikke prosjekteringen blir satt under press med urealistiske forventninger for gjennomføring.

En viktig årsak til at budsjettrammen anses som trang (dette kan framover drøftes med rådgivende organer for kunst i offentlige rom, som Kunstbanken Hamar og Oppland kunstsenter) er at kunstverkene som velges ut, er laget for å stå i spektakulære eller naturskjønne omgivelser og vil måtte spille på lag med omgivelsene. Dels er også stedene langt mindre tilgjengelig for adkomst med maskiner og materialer enn vanlig ved gjennomføring av offentlige kunstverk, dels er terrenget sårbart for inngrep, og dels er ambisjonsnivået for kunstnerisk kvalitet svært høyt.

Til slutt kan også føyes til at premissdokumentet omtaler kunstverkene som «framtidas kulturminner», dvs. være av en slik material- og håndverksmessig kvalitet at de kan stå utendørs svært lenge. Risiko knyttet til gjennomføring vil også reduseres ved at kunstbudsjett økes noe, noe som også vil ha som effekt at kunstnere også i fortsettelsen vil vise interesse for og investere egne ambisjoner i prosjektet.

Fra kunstnernes gjennomføringsplaner og budsjetter kan vi også se at budsjett kunstnerne har satt av til honorarer i samtlige prosjekter, var lavere enn det som stipuleres «normalt», og som forventes å utgjøre ca. 1/3 av budsjett når kunstnerne er totalleverandører.

Budsjett og regnskap

Budsjettet i Kunstplanen fra mai 2018 har stått uendret i hele perioden (bortsett fra prosjektledelse). Regnskapet er ikke gjort opp og dette er foreløpige tall:

 

PostBudsjettkalkyleBudsjettRegnskap
Verkene, inkl. honorar, materialer og arbeid 5 x 600 000 kr kr 3 000 000 kr 3 000 000
Konkurranser (15' kr x 15 i honorarer + div.)   kr 250 000 kr 257 498
Prosjektledelse 1   kr 230 000 kr 243 500
Kunstnerisk konsulent 2   kr 400 000 kr 336 387
Tilrettelegging på tomtene 3 5 x 65 000 kr kr 325 000 kr 350 500
Skilting, markedsføring mm.   kr 100 000 kr 53 095
Formidling, åpningsarrangementer   kr 150 000 kr 263 823
Avgift til BKH 4 5 % av 3 mill.kr kr 150 000 kr 147 500
Uforutsett ca. 3,7 % kr 175 000 kr 16 235
Seminar 5   kr - kr 60 216
Sum   kr 4 780 000 kr 4 728 755
Ikke disponert 6     kr 63 882

Merknader:

  1. Prosjektledelse fra fylkeskommunen er dekket av enhetens ordinære lønnsbudsjett. Budsjettet var opprinnelig satt ti 180.000 kr og er justert opp. Prosjektlederens lønn før 1.9.2017 er ikke medregnet (dekket av Regionalenheten). Satsen etter dette har vært meget lav (statens satser for timelønnet pensjonist) og har muliggjort nødvendig timeforbruk.

  2. Beløpet er medregnet nov. 2020.

  3. Østre Toten kommune har avsatt ekstra til Enmannsstien kr 10.000 som ikke framgår i regnskapet.

  4. I Østre Toten er de 50.000 kr til arkitektkontoret Allark ikke medregnet i grunnlaget.

  5. Seminaret var ikke påtenkt da budsjettet ble satt opp.

  6. Ev. udisponerte midler føres over til videreføring av prosjektet

De fleste postene har holdt seg under budsjett. Der dette ikke har skjedd, vil man bruke overskytende fra andre poster. Det er p.t. ingen tegn som tyder på store overraskelser som tilsier at man ikke holder seg godt innenfor totalbudsjettet.